108 names of lord Hanuman ji - भगवान हनुमान जी के 108 नाम - ॐ जय माता दी ॐ

Latest:

Translate

Search This Blog

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

Monday, 27 April 2020

108 names of lord Hanuman ji - भगवान हनुमान जी के 108 नाम

1 Om Hanumatay namaha ओम हनुमताय नमः
2 Om Shree Pradaayay namaha ओम श्री प्रदाय नमः
3 Om Vaayu Putraaya namaha ओम वायु पुत्राय नमः
4 Om Rudraayay namaha ओम रुद्राय नमः
5 Om Ana-Gaayay namaha ओम अना- गयै नमः
6 Om Aja-Raayay namaha ओम आजा-रायाय नमः
7 Om Amrit-Yavay namaha ओम अमृत-यव नमः
8 Om Maarutaat-Majaayay namaha ओम मारुतात्-मजाय नमः
9 Om Vira-Viraayay namaha ओम विरा-विरायय नमः
10 Om Grama-VaaSaayay namaha ओम ग्राम-वासयै नमः
11 Om Janash-Radaayay namaha ओम जनश-रदायाय नमः
12 Om Dhana-Daayay namaha ओम धना-दायय नमः
13 Om Akaa-YaaYay namaha ओम आका-ययाय नमः
14 Om Virayay namaha ओम वीराय नमः
15 Om Nidhi-Patayay namaha ओम निधि-पटाय नमः
16 Om Munayay namaha ओम मुनयै नमः
17 Om Vaag-Minay namaha ओम वाग-मिनाय नमः
18 Om Pingaak-Shaayay namaha ओम पिंगक-शयै नमः
19 Om Vara-Daayay namaha ओम वार-दैयै नमः
20 Om Sita Shoka-Vinaasha-Naayay namaha ओम् सीता शोका-विनशा-नायाय नमः
21 Om Rakta Vaasasay namaha ओम रक् त वाससय नमः
22 Om Shivaayay namaha ओम शिवाय नमः
23 Om Shar-Vaayay namaha ओम शर-वायय नमः
24 Om Paraayay namaha ओम परायै नमः
25 Om Avyak-Taayay namaha ओम् अवाक-तैयै नमः
26 Om Vyakta-Avyak-Tayay namaha ओम व्याक्त-अवाक-त्यै नमः
27 Om Rasaa-DhaRaayay namaha ओम रस-धरायय नमः
28 Om Ping-Keshaayay namaha ओम पिंग-केशाय नमः
29 Om Pinga-Romanay namaha ओम पिंगा-रोमनाय नमः
30 Om Shruti-Gamyaayay namaha ओम श्रुति-गम्यै नमः
31 Om Sana-Tanaaya namaha ओम सना-तनया नमः
32 Om Anaa-Daayay namaha ओम अना-दैय नमः
33 Om Bhagawatay namaha ओम भगवते नमः
34 Om Devaayay namaha ओम देवाय नमः
35 Om Vishwa-Haytavay namaha ओम विश्व-हतव्यै नमः
36 Om Niraa-Shra-yaayay namaha ओम निरा-श्र-ययै नमः
37 Om Aarogya-Kartray namaha ओम अरोग्य-कर्तरे नमः
38 Om Vish-Vesh-aayay namaha ओम विश्व-वश-ऐय नमः
39 Om Vishva-Naayak-aayay namaha ओम विश्व-नायक-आयाय नमः
40 Om Harish-Waraayay namaha ओम हरिश-वाराय नमः
41 Om Bhar-Gaayay namaha ओम भर-गयै नमः
42 Om Raam-Aayay namaha ओम राम-आये नमः
43 Om Raam-Bhaktaayay namaha ओम राम-भक्तायै नमः
44 Om Kalyaa-Naayay namaha ओम् काल्यै-नायै नमः
45 Om Prakriti-Sthiraaya namaha ओम प्रकृति-स्थिराय नमः
46 Om Vishvam Bharaayay namaha ओम् विश्वम् भराय नमः
47 Om Vishva-Murtaaya namaha ओम विश्व-मृताय नमः
48 Om Vishva-Kaar-aayay namaha ओम विश्व-कर-अयं नमः
49 Om Visha-Daayay namaha ओम विश-दैय नमः
50 Om Vishva-Aatmanaay namaha ओम विश्व-आत्मानाय नमः
51 Om Vishva Sevayaay namaha ओम विश्व सेवायै नमः
52 Om Vish-Vaaya namaha ओम विश्व-स्वर नमः
53 Om Visva Haraaya namaha ओम् विश्वं हरयाय नमः
54 Om Rav-Vayay namaha ओम रवि-वायु नमः
55 Om Vishva-Chesha-Laayay namaha ओम विश्व-चश-लयै नमः
56 Om Vishvaa-Gamyaayay namaha ओम विश्व-गम्यै नमः
57 Om Vishvaa-Dhyayaayay namaha ओम विश्व-ध्यानाय नमः
58 Om Kalaa-Dharaayay namaha ओम कला-धारायै नमः
59 Om Plavang-Gamayay namaha ओम प्लवंग-गमाय नमः
60 Om Kapish-Shestray namaha ओम कपिश-शस्त्राय नमः
61 Om Vidyaayay namaha ओम विद्यादाय नमः
62 Om Jyesh-Taayay namaha ओम ज्येष्ठ-तैयै नमः
63 Om Tatvaayay namaha ओम तत्त्वाय नमः
64 Om Baalaayay namahaBaa ओम बालायै नमः शिवाय
65 Om Vrid-Dhyayay namaha ओम व्रीद-ध्यायै नमः
66 Om Yunay namaha ओम यं नमः
67 Om Vanay-Charaayay namaha ओम वनय-चरैयै नमः
68 Om Tatvagam-Yaayay namaha ओम तत्त्वम-यै नमः
69 Om Sakhyay namaha ओम सखाय नमः
70 Om Ajaayay namaha ओम अजायै नमः
71 Om Anjani-Sunavay namaha ओम अंजनी-सुनवाय नमः
72 Om Avaya-Graayay namaha ओम अवेया-ग्रैयै नमः
73 Om Graama Swantaayay namaha ओम् ग्राँ स्वन्तायै नमः
74 Om Dharaa-Dharaayay namaha ओम धरा-धरायय नमः
75 Om Bhur-Lokaayay namaha ओम भूर-लोकाय नमः
76 Om Bhuvar-Lokaayay namaha ओम भुवर-लोकाय नमः
77 Om Swar-Lokaayay namaha ओम स्वर-लोकाय नमः
78 Om Mahaa Lokaayay namaha ओम महा लोकाय नमः
79 Om Jana Lokaayay namaha ओम जन लोकाय नमः
80 Om Tapa-say namaha ओम तप-कह नमः
81 Om Avyaaya namaha ओम अव्यय नमः
82 Om Satyaayay namaha ओम सत्याय नमः
83 Om Omkar-Jamyaayay namaha ओम ओंकार-जमाय नमः
84 Om Praana-Vaayay namaha ओम प्राण-वायु नमः
85 Om Vyaapa-Kaayay namaha ओम व्यपाय-कैयै नमः
86 Om Ama-Laayay namaha ओम अमा-लाये नमः
87 Om ShivaDharam, Pratish-taatray namaha ओम शिवार्धम्, प्रतिष्ठ-तत्रै नमः
88 Om Ramesh-Taatray namaha ओम रमेश-तत्राय नमः
89 Om Phaalgun-Priyaayay namaha ओम फाल्गुन-प्रियायै नमः
90 Om Gospadi-krita, Vaarish-aayay namaha ओम गोस्पादि-कृता, वैरीश-आये नमः
91 Om Purna Kamaayay namaha ओम संपूर्ण कामाय नमः
92 Om Dharaa-Dhipaayay namaha ओम धरा-द्विपायै नमः
93 Om Raaksho-Dhanaayay namaha ओम रक्षो-धननाय नमः
94 Om Pandari-Kaakshaayaya namaha ओम पंडरी-काक्षयै नमः
95 Om Sharanaagata-Vatsalaayay namaha ओम शरणागता-वत्सलायै नमः
96 Om Jaanaki-Praandaatray namaha ओम जानकी-प्रचंडाय नमः
97 Om Raksha-Praana, Haarakaayay namaha ओम रक्षा-प्राण, हरकयै नमः
98 Om Purnaayay namaha ओम पूर्णायै नमः
99 Om Satyaayay namaha ओम सत्याय नमः
100 Om Pita-Vaasasay namaha ओम पीता-वाससे नमः
101 Om Divaakara, Sama-Prabhaayay namaha ओम दिवाकर, साम-प्रभाय नमः
102 Om Drona Hartray namaha ओम द्रोण हर्रे नमः
103 Om Shakti Naytaayay namaha ओम शक्ति नयतायै नमः
104 Om Shakti Raakshasaa, Maara-kaayay namaha ओम शक्ति राक्षस, मर-काया नमः
105 Om Raamdoo-Taayay namaha ओम रामदु-तैयै नमः
106 Om Krish-Naayay namaha ओम कृष्ण-नायय नमः
107 Om Devay-So namaha ओम देवाय-सो नमः
108 Om Rudra-Kar-Maayay Namo namaha.  ओम रुद्र-कर-मय नमो नमः।

No comments:

Post a comment