108 names of Lord Vishnu-भगवन विष्णु जी के 108 नाम - ॐ जय माता दी ॐ

Latest:

Translate

Search This Blog

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

Monday, 27 April 2020

108 names of Lord Vishnu-भगवन विष्णु जी के 108 नाम

1 Om Vishnave namaha ओम विष्णवे नमः
2 Om Jishnave namaha ओम जिष्णवे नमः
3 Om Vashat-karaya namaha ओम वसत-कराय नमः
4 Om Deva-devaya namaha ओम देवा-देव्यै नमः
5 Om Vrusha-kapaye namaha ओम वृष-कपाय नमः
6 Om Damo-daraya namaha ओम दमो-दाराय नमः
7 Om Deena-bandhave namaha ओम दीना-बंधवे नमः
8 Om Aadi-devaya namaha ओम अदि-देव्यै नमः
9 Om Dite-stutaya namaha ओम दिते-स्तुत्य नमः
10 Om Punda-reekaya namaha ओम पुंडा-रीकाया नमः
11 Om Para-nandaya namaha ओम परा-नंदाय नमः
12 Om Paramatmane namaha ओम परमात्मने नमः
13 Om Paratparaya namaha ओम परात्पराय नमः
14 Om Parashu-dharine namaha ओम परशु-धरये नमः
15 Om Vishwatwane namaha ओम विश्वात्ने नमः
16 Om Krishnaya namaha ओम कृष्णाय नमः
17 Om Kalimala-paharine namaha ओम कालीमाला-परिहरने नमः
18 Om Koustu-bhodbasi-toraskaya namaha ओम कौत्सु-भोदबासी-तोरसाया नमः
19 Om Naraaya namaha ओम नाराय नमः
20 Om Narayanaya namaha ओम नारायणाय नमः
21 Om Haraye namaha ओम हरये नमः
22 Om Haraya namaha ओम हरयाय नमः
23 Om Hari-priyaya namaha ओम हरि-प्रियाय नमः
24 Om Swamine namaha ओम स्वामाय नमः
25 Om Vaikuntaya namaha ओम वैकुंठाय नमः
26 Om Vishwa-tomukhaya namaha ओम विश्व-टॉमुखाय नमः
27 Om Hrushi-keshaya namaha ओम हृषी-केशाय नमः
28 Om Aprame-yaya namaha ओम अप्रमे-यया नमः
29 Om Aatmane namaha ओम आत्माने नमः
30 Om Vara-haya namaha ओम् वर-ह्य नमः
31 Om Dharanee-saraya namaha ओम धरणी-साराय नमः
32 Om Dharme-shaya namaha ओम धर्म-शाय नमः
33 Om Dharanee-nadhaya namaha ओम धरणी-नाधाय नमः
34 Om Dyeyaya namaha ओम दैये नमः
35 Om Dharma-bhrutamvaraya namaha ओम धर्म-भृतामूर्वाय नमः
36 Om Sahasra-shirshaya namaha ओम सहस्र-शिरशाय नमः
37 Om Purushaya namaha ओम पुरुषाय नमः
38 Om Sahasra-kshaya namaha ओम सहस्र-क्षाय नमः
39 Om Sahasra-padave namaha ओम सहस्र-पादवे नमः
40 Om Sarwa-gaya namaha ओम सर्व-गया नमः
41 Om Sarwa-vidyaya namaha ओम सर्व-विद्या नमः
42 Om Sarwaya namaha ओम सरवाया नमः
43 Om Sharanyaya namaha ओम शरणाय नमः
44 Om Sadhu-vallabhaya namaha ओम साधु-वल्लभाय नमः
45 Om Kousalya-nanda-naya namaha ओम कौसल्य-नंद-नाम नमः
46 Om Srimate namaha ओम श्रीं नमः
47 Om Raksha-kaya namaha ओम रक्षा-काया नमः
48 Om Kula-vina-shakaya namaha ओम कुला-वीना-शकाय नमः
49 Om Jagat-kartaya namaha ओम जगत-कर्ताय नमः
50 Om Jagadar-taya namaha ओम जगधार-तया नमः
51 Om Jagaje-taya namaha ओम जगजे-तया नमः
52 Om Janarti-haraya namaha ओम जन्ति-हरमा नमः
53 Om Janakee-vallabhaya namaha ओम जनेके-वल्लभाय नमः
54 Om Devaya namaha ओम देवयाय नमः
55 Om Jayaya namaha ओम जयाय नमः
56 Om Jaya-rupaya namaha ओम जया-रूपाय नमः
57 Om Jaleshwa-raya namaha ओम जलेशवा-राया नमः
58 Om Ksherabdhi-vasine namaha ओम क्षीरभि-वासने नमः
59 Om Kshirabdhi-tanaya-vallabhaya namaha ओम् क्षीरभि-तनया-वल्लभाय नमः
60 Om Shesha-shaeine namaha ओम शेष-शने नमः
61 Om Pannagaree-vahanaya namaha ओम पन्नग्री-वंहाया नमः
62 Om Vishtara-shravaya namaha ओम विष्ट्रा-श्रव्याय नमः
63 Om Madhavaya namaha ओम माधवाय नमः
64 Om Madhura-nadhaya namaha ओम मधुरा-नाधाय नमः
65 Om Mukundaya namaha ओम मुकुनदाय नमः
66 Om Mohana-shanaya namaha ओम मोहना-शनाया नमः
67 Om Daityarine namaha ओम दैत्यार्ने नमः
68 Om Pundaree-kakshaya namaha ओम पुंडरी-काक्षाय नमः
69 Om Achyutaya namaha ओम अच्युताय नमः
70 Om Madhu-sudanaya namaha ओम मधु-सुन्दनाय नमः
71 Om SOma-suryagni-nayanaya namaha ओम सोमा-सुराग्नि-नयनया नमः
72 Om Nrusimhaya namaha ओम नृसिंहाय नमः
73 Om Bhaktha-vatsalaya namaha ओम भक्त-वत्सलाय नमः
74 Om Nityaya namaha ओम नित्यया नमः
75 Om Niramayaya namaha ओम निरमायाय नमः
76 Om Nara-devaya namaha ओम नरा-देव्यै नमः
77 Om Shudhaya namaha ओम शुधाय नमः
78 Om Jagatprabhave namaha ओम जगतप्रभावे नमः
79 Om Haya-grivaya namaha ओम हया-गृह्यै नमः
80 Om Puji-taya namaha ओम पुजी-तया नमः
81 Om Upendhraya namaha ओम उपेन्द्राय नमः
82 Om Rukmineepataye namaha ओम रुक्मिणीपतये नमः
83 Om Sarwadeva-mayaya namaha ओम सर्वदेव-मया नमः
84 Om Srishaya namaha ओम श्रीशाय नमः
85 Om Sarwa-dharaya namaha ओम सर्व-धराय नमः
86 Om Sanatanaya namaha ओम सनातनया नमः
87 Om Soumyaya namaha ओम सौम्यै नमः
88 Om Soumya-pradaya namaha ओम सौम्य-प्रिये नमः
89 Om Srashtaya namaha ओम श्रीशताय नमः
90 Om Vishva-ksenaya namaha ओम विश्वा-क्षणेय नमः
91 Om Janardhanaya namaha ओम जनार्धनाय नमः
92 Om Yashoda-tanayaya namaha ओम यशोदा-तनयै नमः
93 Om Yogaya namaha ओम योगाय नमः
94 Om Yoga-shastra-parayanaya namaha ओम योग-शास्त्र-परायणाय नमः
95 Om Rudhrat-makaya namaha ओम रुद्रत-मकाय नमः
96 Om Rudramurtaye namaha ओम रुद्रमूर्तये नमः
97 Om Raghavaya namaha ओम राघवया नमः
98 Om Madhu-sudanaya namaha ओम मधु-सुन्दनाय नमः
99 Om Atula-tejase namaha ओम अतुला-तेजसे नमः
100 Om Parasmai-jyotine namaha ओम पारसमय-ज्योतय नमः
101 Om Sarwa-papa-haraya namaha ओम् सर्व-पाप-हरामय नमः
102 Om Punyaya namaha ओम पुण्यै नमः
103 Om Amita-tejase namaha ओम अमिता-तेजसे नमः
104 Om Dukha-nashanaya namaha ओम दोष-नाशनया नमः
105 Om Daridrya-nashanaya namaha ओम दारिद्र्य-नाशनाय नमः
106 Om Dourbhagya-nashanaya namaha ओम दोर्भ्य-नाशनया नमः
107 Om Sukha-vardha-naya namaha ओम सुख-वर्धा-नमः नमः
108 Om Sarva-sampat-karaya namahaIti  ओम सर्व-संपत-करै नमः इति

No comments:

Post a comment