108 names of Mata Parvati-माता पार्वती के १०८ नाम - ॐ जय माता दी ॐ

Latest:

Translate

Search This Blog

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

Monday, 27 April 2020

108 names of Mata Parvati-माता पार्वती के १०८ नाम

1. Om Mahaagauryai Svaahaa! 1. ओम महागौर्यै स्वाहा!
2. Om Mahaadevyai Svaahaa! २.ओम महादेव्यै स्वाहा!
3. Om Jaganmaatre Svaahaa! 3. ओम जगन्मात्रे सवहा!
4. Om Sarasvatyai Svaahaa! 4. ओम सरस्वत्यै सवहा!
5. Om Chandikaayai Svaahaa! 5. ओम चंडिकायै स्वाहा!
6. Om Lokajananyai Svaahaa! 6. ओम् लोकजन्यै सवाहा!
7. Om Sarva-Devaa-Di-Devataayai Svaahaa! 7. ओम सर्व-देवा-दी-देवतायै सवाहा!
8. Om Paarvatyai Svaahaa! 8. ओम पार्वत्यै सवाहा!
9. Om Paramaayai Svaahaa! 9. ओम परमायै सवाहा!
10. Om Iishaayai Svaahaa! 10. ओम इषैयै सर्वहा!
11. Om Nagendra-Tanayaayai Svaahaa! 11. ओम नागेन्द्र-तन्मयै सवाहा!
12. Om Satyai Svaahaa! 12. ओम् सत्यै सवहहा!
13. Om Brahmachaarinyai Svaahaa! 13. ओम ब्रह्मचारिणीयै स्वाहा!
14. Om Sharvaanyai Svaahaa! 14. ओम शारवण्यै स्वाहा!
15. Om Devamaatre Svaahaa! 15. ओम देवमातात्रे सवहा!
16. Om Trilochanyai Svaahaa! 16. ओम त्रिलोचनाय सववाह!
17. Om Brahmanyai Svaahaa! 17. ओम ब्रह्माणी सवाहा!
18. Om Vaishhnavyai Svaahaa! 18. ओम वैष्णवन्यै स्वहा!
19. Om Raudryai Svaahaa! 19. ओम रौद्रायै सवहा!
20. Om Kaalaraatryai Svaahaa! 20. ओम् कालरात्रिराय सवहा!
21. Om Tapasvinyai Svaahaa! 21. ओम तपस्विनाय सवाहा!
22. Om Shivaduutyai Svaahaa! २२.ओम शिवदुताताई सवाहा!
23. Om Vishaalaakshyai Svaahaa! २३.ओम विशालाक्षायै सर्वहा!
24. Om Chaamundaayai Svaahaa! 24. ओम चामुण्डायै सवहा!
25. Om Vishhnusodayai Svaahaa! 25. ओम विष्णुसुदायै सवाहा!
26. Om Chitkalaayai Svaahaa! 26. ओम चितकालयै सवाहा!
27. Om Chinmayaakaaraayai Svaahaa! 27. ओम चिन्मयाकारायै सवहा!
28. Om Mahish-Asura-Mardinyai Svaahaa! 28. ओम महिष-असुर-मर्दन्यै सवाहा!
29. Om Kaatyaayanyai Svaahaa! 29. ओम कात्यायनीयै स्वाहा!
30. Om Kaalaruupaayai Svaahaa! 30. ओम कलारूपायै सवहा!
31. Om Girijaayai Svaahaa! 31. ओम गिरिजायै सवाहा!
32. Om Menakaatmakaajai Svaahaa! 32. ओम मेनकात्मकाजै सवाहा!
33. Om Bhavaanyai Svaahaa! 33. ओम् भवनाय सर्वहा!
34. Om Maatrikaayai Svaahaa! 34. ओम् मत्रायै स्वहा!
35. Om Gauryai Svaahaa! 35. ओम गौराय सवाहा!
36. Om Ramaayai Svaahaa! 36. ओम रमैयै सवाहा!
37. Om Raamaayai Svaahaa! 37. ओम रमैयै सवाहा!
38. Om Shuchismitaayai Svaahaa! 38. ओम शुचिस्मितायै सवाहा!
39. Om Brahmasvaruupinyai Svaahaa! 39. ओम् ब्रह्मस्वरुपुण्यै स्वः!
40. Om Raajyalakshmyai Svaahaa! ४०.ओम राज्यालक्ष्म्यै सवहा!
41. Om Shivapriyaayai Svaahaa! 41. ओम शिवप्रियायै सवहा!
42. Om Naaraayanyai Svaahaa! 42. ओम नारायणायै सर्वहा!
43. Om Mahaa-Shaktayai Svaahaa! ४३.ओम महा-शक्तिदायै स्वाहा!
44. Om Navo-Dhaayai Svaahaa! ४४.ओम नवो-धायै सवहा!
45. Om Bhaagya-daayinyai Svaahaa! 45. ओम भग्य-दैव्यै स्वः!
46. Om Anna-puurnaayai Svaahaa! ४६.ओम अन्ना-पूर्णायै सवाहा!
47. Om Sad-aanandaayai Svaahaa! 47. ओम सद-आनन्दायै सवहा!
48. Om Yauvanaayai Svaahaa! ४ Y.ओम यवनायै सवाहा!
49. Om Mohinyai Svaahaa! 49. ओम मोहिनाय सवहा!
50. Om Jnaana-shuddhyai Svaahaa! 50. ओम ज्ञान-शुद्धाय स्वाहा!
51. Om Jnaana-gamyaayai Svaahaa! ५१.ओम ज्ञान-गम्यै स्वहा!
52. Om Nityaa-nitya-svaruupinyai Svaahaa! ५२.ओम नित्य-नित्य-स्वारूपुण्यै सवहा!
53. Om Kamalaayai Svaahaa! 53. ओम कमलायै सवाहा!
54. Om Kamalaakaaraayai Svaahaa! ५४.ओम कमलाकारायै स्वहा!
55. Om Rakta-varnaayai Svaahaa! 55. ओम् रक्ता-वर्णनाय सवहा!
56. Om Kalaa-nidhaye Svaahaa! ५६.ओम काल-निधये सवहा!
57. Om Madhu-priyaayai Svaahaa! ५ pri.ओम मधु-प्रियायै सवाहा!
58. Om Kalyaanyai Svaahaa! ५ 58.ओम कल्यानयै स्वहा!
59. Om Karunaayai Svaahaa! ५ ९.ओम करुणायै सवाहा!
60. Om Jana-sthaanaayai Svaahaa! ६०.ओम जन-चरणनै सवाहा!
61. Om Viira-patnyai Svaahaa! ६१.ओम विरा-पतिनै सवाहा!
62. Om Viruupaakshyai Svaahaa! 62. ओम विरुपाक्षायै सर्वहा!
63. Om Viraadhitaayai Svaahaa! 63. ओम विरधितायै सवाहा!
64. Om Hemaabhaayai Svaahaa! ६४.ओम हेमाभयै स्वहा!
65. Om Srishti-ruupaayai Svaahaa! ६५.ओम सृष्टि-रुपाण्यै स्वाहा!
66. Om Srishti-sanhaara-kaarinyai Svaahaa! ६६.ओम सृष्टि-संहार-कारायै सर्व!
67. Om Ranjanaayai Svaahaa! 67. ओम रंजनायै स्वहा!
68. Om Yauvanaakaaraayai Svaahaa! ६ Y.ओम यौवनकारायै स्वहा!
69. Om Paramesha-priyaayai Svaahaa! 69. ओम परमेष्ठी-प्रियायै सर्वहा!
70. Om Paraayai Svaahaa! 70. ओम परायै सर्वहा!
71. Om Pushpinyai Svaahaa! 71. ओम पुष्पीनाय सवहा!
72. Om Purushaa-kaaraayai Svaahaa! २.ओम पुरुषा-करै सवैहा!
73. Om Purushaartha-pradaayinyai Svaahaa! 73. ओम पुरुषार्थ-प्रदायिनी सर्व!
74. Om Mahaaruupaayai Svaahaa! 74. ओम महारूपायै सवहा!
75. Om Maho-raudryai Svaahaa! ५.ओम महो-रौद्रायै सर्वहा!
76. Om Mahaa-pataka-naashinyai Svaahaa! 76. ओम महा-पातक-नाश्यिन्यै सवहा!
77. Om Kaamaakshyai Svaahaa! 77. ओम् कामक्षायै सर्वहा!
78. Om Vaamadevyai Svaahaa! 78. ओम वामादेव्यै सवहा!
79. Om Varadaayai Svaahaa! 79. ओम वरदायै स्वहा!
80. Om Bhaya-naashinyai Svaahaa! ०.ओम भया-नशीन्यै सवाहा!
81. Om Vaagdevyai Svaahaa! १. ओम् वाग्देव्यै स्वः!
82. Om Bachasyai Svaahaa! २.ओम बचस्यै भवः!
83. Om Vaaraahyai Svaahaa! 83. ओम वराहै सवहा!
84. Om Vishva-mohinyai Svaahaa! 84. ओम विश्वा-मोहिनीय सवहा!
85. Om Varna-niilaayai Svaahaa! ५.ओम वर्ण-निलयाय सवाहा!
86. Om Vishaa-laakshaayai Svaahaa! 86. ओम् विशा-लाक्षायै स्वाहा!
87. Om Kula-sampat-pradaayinyai Svaahaa! 87. ओम् कुला-संपत-प्रदायिन्यै सवहा!
88. Om Aarta-duhkha-chchheda-dakshaayai Svaahaa! 88. ओम आरता-दुक्ख-चच्छे-दक्षिणाय सवाहा!
89. Om Ambaayai Svaahaa! 89. ओम अम्बायै सवाहा!
90. Om Nikhila-yoginyai Svaahaa! 90. ओम निखिला-योगिनीय सवहा!
91. Om Sadaa-purasthaayinyai Svaahaa! 91. ओम सदा-शुद्धायै सर्ववाह!
92. Om Taror-muula-malan-kritaayai Svaahaa! 92. ओम तरोर-मुला-मालन-कृतायै सवाहा!
93. Om Hara-vaahasa-maayuktaayai Svaahaa! 93. ओम हर-वहासा-महायुतायै सवाहा!
94. Om Muni-moksha-paraavaraayai Svaahaa! 94. ओम् मुनि-मोक्ष-परावरायै सवहा!
95. Om Dharaa-dhara-bhavaayai Svaahaa! 95. ओम धरा-धरा-भवै सवैहा!
96. Om Muktaayai Svaahaa! 96. ओम मुक्तायै सवाहा!
97. Om Pura-mantraayai Svaahaa! 97. ओम पुरा-मन्त्रायै स्वाहा!
98. Om Kara-pradaayai Svaahaa! 98. ओम कारा-प्रदायै सर्वहा!
99. Om Kaaryai Svaahaa! 99. ओम कैरायै सवाहा!
100. Om Baag-bhavaayai Svaahaa! 100. ओम बाघ-भावै सवाहा!
101. Om Devyai Svaahaa! 101. ओम देवयै सवाहा!
102. Om Kliinkaaryai Svaahaa! 102. ओम क्लिंकरायराय सवहा!
103. Om Sanvide Svaahaa! 103. ओम संविदे सवहा!
104. Om Iishvaryai Svaahaa! १०४.ओम इश्वरयै सवहा!
105. Om Hriinkaaraakshara-biijaayai Svaahaa! 105. ओम् ह्रींकाराकार-जीवजै सवाहा!
106. Om Shaambhavyai Svaahaa! १०६.ओम शम्भावै सवाहा!
107. Om Pranava-atmikaayai Svaahaa! 107. ओम प्रणव-आत्मिकाय सववाह!
108. Om Shrii-mahaa-gauryai Svaahaa! 108. ओम श्री-महा-गौराय सवाहा!

No comments:

Post a comment